nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse
nursenurse
  nurse nurse  
 
 
 
nurse
   
nurse
nurse
nurse
 
nurse ภาคทฤษฎี 3 เดือน  
Ellderly Care Techniques หลักการดูแลผู้สูงอายุ
Child Care Techniques หลักการดูแลเด็ก
Medical Assisting ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์
Basic Nursing Care Skills การพยาบาลพื้นฐาน
Basic Life Support การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
The Human Body : Structure & Function กายวิภาคศาสตร์
Nutrition โภชนาการ
Basic Pharmacology หลักการใช้ยา
Physical Therapy กายภาพบำบัด
Personality Training การพัฒนาบุคลิกภาพ
Ethic จรรยาบรรณ
English ภาษาอังกฤษ
   
   
nurse ภาคปฎิบัติ 3 เดือน
     นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฎิบัติงานจริง ในโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์บริการเฝ้าไข้และหน่วยช่วยเหลือผู้ป่วย ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
 
nurse
nurse
 
 
nurse