nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse
nursenurse
  nurse nurse  
 
nurse
nurse
nurse
nurse
nurse
 

nurse ปรัชญาการทำงานในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ เพราะเห็นว่าท่านทั้งหลายได้สร้างคุณ
ประโยชน์เพื่อลูกหลาน และผู้อื่นมามากแล้ว ในบั้นปลายชีวิตของท่าน เราทุกคนน่าจะมี
โอกาสตอบแทนด้วยการดูแลเอาใจใส่ท่านอย่างดี แต่ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติได้เต็มที่ อีกทั้งยังขาด
บุคลากร และสถานที่ที่เหมาะสม เพราะผู้สูงอายุบางท่านก็มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวอีกด้วย

เป้าหมายของการทำงานในฐานะแพทย์ จึงมีความปรารถนาให้โรงพยาบาลและโรงเรียน
เป็นศูนย์กลางที่มีความพร้อมในการบริการและดูแลผู้สูงอายุ ผลิตบุคลากรด้านการ
พยาบาลที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจากการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

nurse
nurse